RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu  z siedzibą w: 58-170 Dobromierz, pl. Wolności 19, numer telefonu: 74 8586288 adres mailowy: goksir@dobromierz.pl.
 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Joanna Jakubina, adres mailowy: iod@toner.hm.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie GOKSiR w Dobromierzu oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit.a) b) c) RODO.
 4. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych administratora.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
 6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO  prawo dostępu do danych osobowych;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d), lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wprowadził
Marek Jakubina
05.02.2021 11:11:48
Opublikował
Marek Jakubina
05.02.2021 11:11:48
Odpowiedzialny za treść
Marta Nydza
05.02.2021 11:11:48
Zaktualizował
Marek Jakubina
15.03.2021 13:20:08