Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Ośrodka https://www.bipgoksir.dobromierz.pl 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre z dokumentów - zarządzenia i sprawozdania są skanem, czyli informacją, której nie da się przetworzyć.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Nydza e-mail goksir@dobromierz.pl. Kontaktować się można się t dzwoniąc na numer telefonu (74)8586 288. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo - skargowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2021

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 01-02-2021

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu
58-170 Dobromierz, Plac Wolności 19
Tel.: 74 8586 288
E-mail: goksir@dobromierz.pl
Strona internetowa: https://www.bipgoksir.dobromierz.pl

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

  1.  Do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu prowadzi wejście główne od Placu Wolności, dostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia można przejść z parkingu.
  2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Ośrodka.
  3. W odległości 4 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do Ośrodka można wejść z psem asystującym.

Siedziba Ośrodka znajduje się przy Placu Wolności 19. Do budynku na parter można wjechać wózkiem inwalidzkim.

 

Wprowadził
Marek Jakubina
05.02.2021 11:27:59
Opublikował
Marek Jakubina
05.02.2021 11:27:59
Odpowiedzialny za treść
Marek Jakubina
05.02.2021 11:27:59